اقتصاد باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
جمهوری آذربایجان به منظورشالوده ریزی بنای اقتصادی خود زیربناهای قابل توجهی دارد که می تواند گسترش اقتصادی کشور را تسهیل بخشیده و از آن کشوری توسعه یافته، هرچند کوچک در ناحیه خزر و گستره ژئوپلتیکی قفقاز بسازد. لکن بر سرراه بارور سازی زیربناها و برتری های اقتصادی، موانعی پیش رو دارد که لزوما بایدبرطرف گردند. این موانع عبارتنداز سرمایه، فن آوری، مدیریت گسترش اقتصادی، سیاست های اقتصادی و اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری و فرآوری قانونمند به اتفاق با ضمانت های بین المللی، امنیت اجتماعی تضمین شده برای اتباع بیگانه و نظایرآن.
 
مزایا و زیربناهای توسعه اقتصادی کشور در آذربایجان عبارتند از:
 
1- منابع نفتی: حاشیه ساحلی شرق آذربایجان، به اخص زیرساخت طبیعی شهر باکوو فلات قاره آذربایجان در دریای خزر مهم ترین منابع نفتی آذربایجان را در خود جای دیتا اند. کشف نفت در باکو در نیمه دوم قرن نوزده اتمام پذیرفت و از اوایل سده بیستم وارد بازار جهانی گردید. نفت باکو یگانه از انگیزه های اصلی کشیده شدن گستره جنگ جهانی دوم در سنه 19412به ناحیه قفقاز بود، به طوری که قوای آلمانی تاقفقاز پیش رفتند و در اوائل سنه 1943 م باتلاش سپاهیان روسیه عقب رانده شدند (1) .
 
روش استخراج نفت بدبختانه شوربختانه به شکل سنتی و کهن (تلمبه ای) هنوز پیوسته دارد که این بر تولید آلودگی محیطی سواحل و آب های بحر خزر در حوالی باکو تاثیردارد (2) . نفت باکو تکیه گاه اصلی اقتصاد شوروی سابق را پیش از کشف نفت در مناطق سایر کشور همانند «اورال » و«سیبری » ساختن می داد و در حال حاضر نیز کشورهای ایران، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه، مجموعا از ذخایر عظیم نفت و گازدر دامنه خزر برخوردارند.
 
بنابراین، گستره ژئوپلتیکی خزر به عنوان جایگزین پهنه ژئوپلتیکی خلیج فارس دراوایل سده 21 شناخته می شود که به عنوان یکی از مناطق مهم رقابت بین توان های جهانی و منطقه ای درخواهد آمد و حضور اصرارگونه، توان های جهانی و ناحیه ای نظیرامریکا، روسیه، چین، ژاپن، اسرائیل، ترکیه، انگلیس، فرانسه، هند و جز آنهابی بستگی بااین حقیقت استراتژیک نیست.
 
افزون بر آن، دریای خزر به عنوان کبیر ترین دریاچه آب شیرین عالم (میزان شوری آن در نزدیک 13 در هزار و یک سوم آب های اقیانوس ها و دریاهای آزاد عالم است.)
 
شناخته شده و حائز ذخایر آبزیان بی همتا است.
 
آذربایجان در حال آماده در نزدیک 250 هزار بشکه نفت به طور یومیه تولیدمی نماید و اندوخته نفتی کشف شده آن در نزدیک 3/3 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که نزدیک 2/2 میلیارد بشکه آن به فلات قاره خزر مربوط می باشد (3) . این ثروت عظیم بی بستگی با نگرش های آذربایجان در خصوص بخش بحر خزر بین کشورهای ساحلی (4) و تاسیس رژیم حقوقی جدیدی بر این مبنا نمی تواند باشد. ذخایر عظیم نفتی آذربایجان علت ای قوی برای پایه ریزی اقتصاد ملی بر پایه آن از سوی دولت آذربایجان و نیز برای حضور سرمایه گذاران بزرگ غربی همانند امریکا در منطقه محسوب می شود.
 
2- توریسم: کشور آذربایجان با سواحل زیبای خود در کنار بحر خزر وموقعیت جغرافیایی مناسب، برای تبدیل شدن به قطب گردش گری (توریستی) در ناحیه خاورمیانه و در ساحل خزر استعداد بسیارخوبی دارد. بنابراین، نمی تواند از دیداستراتژیست های توسعه اقتصادی نادیده انگاشته شود، به اخص این که اوضاع واحوال فرهنگی و اجتماعی فعلی حاکم بر جامعه آذربایجان، به خصوص شهر باکو،اجازه چنین امری را می دهد.
 
3- قابلیت های کشاورزی: سرزمین آذربایجان به لحاظ چگونگی توپوگرافیک و نیزموقعیت جغرافیایی و آب وهوای مناسب و دشت ها و منابع آب خوب و کافی،استعدادتوسعه دامپروری، کشاورزی، و باغ داری را،به گزیده تر به طریق های مکانیزه دارد ومی تواند در بعضی گویه ها به فرآوری تخصصی و فرآوری متعدد دست مکشوف و واردبازارهای جهانی شود.
 
4- قابلیت های صنعتی: هستی گویه های فن آوری صنعتی از دوران چیرگی روسیه که هرچند به طور ناقص وجوددارد، به همراه نیروهای انسانی متخصص دانشگاهی در مراکزعلمی مملکت آذربایجان، می تواند در کاربری منابع طبیعی نفت و گاز و تولیدات کشاورزی و دامی و باغ داری درجهت توسعه صنعتی سودمند و کارساز واقع گردد. الگوی توسعه صنعتی بر پایه ذخایر نفت و گاز و تولیدات کشاورز و دامی می تواندنویدبخش اقتصاد توانمندی در منطقه قفقاز باشد، به گزیده تر این که سرمایه های غربی واروپایی و امریکایی و ترکیه نیز به مملکت آذربایجان سرازیر گشته است.
 
ز: تجربه اختصار کشورداری: متعلق به جایی که آذربایجان پیش از قراردادهای گلستان وترکمنچای بخشی از گستره حکومتی ایران بوده و پس از قراردادهای مزبور نیز تحت چیرگی تزاریسم و کمونیسم روسی قرار داشته است، لذا تجربه کارکردهای یک کشور یاواحد سیاسی مستقل را پیدا نکرده است. این کشور که از 1991م در صحنه جغرافیای سیاسی عالم ظاهرشد، در نزدیک شش سال تجربه کشورداری دارد، لذا امثال سایرجمهوری های بازپسین استقلال مکشوف سررسید بیش تری بیچارگی دارد الی به بلوغ کشورداری برسد.
 
سازماندهی عناصری نظیر ارتش، دستگاه سیاست خارجی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی،دستگاه و سیستم اقتصادی، گردش گری، بازرگانی خارجی، همکاری مردمی، آزادی احزاب ودسته های سیاسی، مدیریت شهری و ناحیه ای و از کل مهم تر دانستن استقلال سیاسی درمردم و سیاست مداران از جمله اموری است که به زمان بیش تری برای رسیدن به بلوغ کشورداری از جانب دولت مردان و سیاست مداران و نیز از سوی مردم نیاز دارد.
 
نگارنده این حقیقت را در بعضی شوون جامعه آذربایجان از تقریبا  تماشا کرده است.
 
بنابراین، نهادینه شدن پرماسیدن استقلال سیاسی و نه تابع یک سیستم سیاسی کلانتر بودن، موضوعی است که برای چنین جمهوری هایی هنوز به سررسید بیش تری بیچارگی دارد.
 
به عنوان نمونه سوء مدیریت خدماتی شهر باکو و رهابودن برخی امور; عدم دریافتن امنیت خارجیان از شیوه برخورد ماموران دولتی; وضع زندانیان; روش برخورد شهربانی وماموران فرودگاه با خارجیان و گردش گران; هستی نابه سامانی های اجتماعی از قبیل گسترش تهیدستی- نداری و طبقات فقیر; اشاعه رشوه خواری و فاصله فقر و غنی و پیدایش یک طبقه ثروتمند جدید که با نیرو سیاسی نیز ترکیب شده است; نبود استقامت در اتخاذ مشی سیاست خارجی نسبت به همسایگان; قبول بعضی تعهدات و پیمان ها با توان های برون منطقه ای همانند امریکا، اسرائیل،ترکیه و جزآنها; تضعیف رابطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و امثال این گونه موارد حاکی از آن است که آذربایجان برای رسیدن به بلوغ لازم به عنوان یک مملکت مستقل سررسید بیش تری نیازدارد.
 
ح: نامشخص بودن مرزهای آبی شرق:
به انگیزه زوال شوروی پیشین قراردادهای دوجانبه 1921 و1940م که بین ایران وشوروی منعقد شده و ناظر بر رژیم حقوقی خاصی در دریای خزر بودند، باره قبول سه مملکت سایر ساحلی; یعنی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان قرار نگرفت; یعنی الگوی دو کشوری کنار خزر بعد از زوال شوروی به الگوی پنج کشوری تبدیل شد که شرکای جدید کناره خزر مدعی حقوق خویش از منابع دریای خزر بودند. برآیند اینکه بایستگی راه اندازی رژیم حقوقی جدیدی مطرح گردید.
 
که بین پنج عضو آن رویداد عقیده وجود نداشت.
 
آذربایجان مدعی تقسیم کل دریا بین اعضاء ساحلی است.
 
و سعی هایی که پس از نشست 24/2/1374 در آلماتی مرکز قزاقستان (5) شروع شده است،هم چنان ادامه دارد، ولی نتیجه ای حاصل نگردیده است و کشورهای ساحلی، به گزیده تر آذربایجان به طور یک جانبه اقدام به انعقاد قراردادهای استخراج نفت با کمپانی های روسی، امریکایی و جز آ ن می نماید که مورد اعتراض دیگر اعضا نیز قرار می گیرد.
 
نامشخص بودن مرزهای فلات قاره آذربایجان و تعجیل آن برای گسترش بهره برداری ازذخایر نفتی باره ادعا، زمینه را برای بروز بحران و منازعه در منطقه خزر فراهم می نماید.
 
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در آذربایجان موقعیت و صفات ژئوپلتیکی آذربایجان مایه شده است که این مملکت دچار خلا نیرو شود و زمینه را برای چشم وهمچشمی های ژئوپلتیکی فراهم نماید، زیرا بعضی کشورها چه در سطح ناحیه و چه در سطح جهان برای خود در آذربایجان یک سری تعلقات ژئوپلتیکی قائل هستند. متقابلا آذربایجان نیز سعی دارد، از این مقوله ها سهم برداری لازم را در راستای منافع ملی خودبنماید و دشواری ها ژئوپلتیکی خود را حل کند.
 
پس از خودسالاری آذربایجان زمینه برای توسعه روابط بین این مملکت با جمهوری اسلامی ایران فراهم آمد، زیرا دو مملکت نسبت به یکدیگر تعلقات ژئوپلتیکی داشتند.
 
آذربایجان برای کسب راه ترانزیت جهت پیوستگی با دنیای خارج (6) و نیز تامین نیازهای روحی و عاطفی خانواده های آذری که در هر دو سو بی گمان بستگانی داشتند و هم چنین برای رویارویی با ارمنستان و نیز جلب همکاری های اقتصادی و فنی، دربایستن شدیدی به ایران داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور تامین نیازهای فکری، مذهبی و فرهنگی ملت شیعه جمهوری آذربایجان و تامین نیازهای روحی و عاطفی مردم خویش و گسترش گستره نفوذ خویش در منطقه و بازداری از شکل گیری کانون ترسانیدن جدید، به گسترش روابطحسنه، با آذربایجان نیازداشت. در نخست شغل روابط به شدت توسعه یافت، اما متاسفانه عوامل محلی و بین المللی وارد ماجرا شده و به سرد شدن روابط دو کشوربزرگ شیعه نشین دانشمند و برپایی فاصله بین آنها کمک کرد.
 
یکی از عوامل موثر در این زمینه تبلیغاتی بود که امریکایی ها و وابستگان راستین آنها در ایران و آذربایجان در ارتباط با شکل گیری آرمان سیاسی پیوست دو آذربایجان ایران و شوروی به راه انداختند (7) و برخی از مقامات و مسولین ایرانی و آذربایجانی را تحت تاثیر قرارداده و با اقدام یک جانبه دولت آذربایجان، درخصوص حذف ایران از کنسرسیوم نفتی، (8) سیاست بیگانه ایران در قفقاز متحول گردید، به نحوی که تمایل ایران به سمت ارمنستان بیش تر شد و این امر بر حساسیت آذربایجان و بدبینی آن نسبت به سیاست ایران در قفقاز کارایی گذاشت. بدبختانه شوربختانه این وضعیت، سردی در روابطدو جانبه را تشدید کرد و دولت آذربایجان تضییقات خود را نسبت به فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران در آذربایجان افزایش داد و بعضی مطبوعات محلی نظیرروزنامه «آزاد لیق » ارگان جبهه خلق که به خبرگزاری پرقدرت «توران » متکی است و نیز روزنامه «ینی مساوات » و جز آن بر تبلیغات سوء خویش افزودند. و در تاریخ 3/12/75 ضیاء اساس اف، معاون فرهنگستان علوم آذربایجان و نماینده مجلس ملی ورئیس گروه دولتی پارلمانی ایران و آذربایجان که ظاهرا از فرماندهان جنگ دوم جهانی و از فاتحان برلین نیز بوده است، در منزلش ترور شد. از سوئی سایر بعضی تحلیل های سطحی در داخل ایران، دستگاه سیاست خارجی را بر پیوستگی سیاست اجتناب گزینی از آذربایجان و تقرب بیش تر به ارمنستان دلگرمی می نمود. نتیجه این ناچیز التفاطی دستگاه سیاست بیگانه ایران به مسئله، از یک طرف و انزوای ژئوپلتیکی آذربایجان ونیازهای اقتصادی و همگنی برخی خصلت های فرهنگی باغرب مایه گردید که فرصت مناسبی برای حضور قدرت های ناحیه ای و جهانی که با جمهوری اسلامی ایران تضاد دارند،فراهم آید. این فرصت باعث گردید که قدرت های مزبور، مشخصا امریکا، اسرائیل وترکیه، یکم اینکه در منطقه ژئوپلتیکی خزر که جایگزین آینده خلیج فارس فرض می شود، جای پای خویش را استوار کنند; ثانیا دایره نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را تاقفقاز و ماورای آن گسترش دهند; ثالثا منبع تهدید مناسبی برای امنیت ملی وتمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به هستی آورند.
 
جالب این جاست که دایره حضور ایران در منطقه، روز به روز محدودتر می شود وبرعکس، رقبا; یعنی امریکا، اسرائیل و ترکیه آذربایجان را به فضای امنی جهت استقرار تکاپو های خویش تبدیل می نمایند که تفصیل آن مقالی دیگر و مجالی دیگرمی طلبد.
 
نکته قابل توجه برای سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران این است که شکل گیری سه گوش راهبردی باکو، آنکارا، تل آویو باهدایت و پشتیبانی امریکا و نیز سفر«نتانیاهو» از اسرائیل به باکو و سفر مرداد ماه 1376 حیدرعلی اف، مسئول جمهورآذربایجان به امریکا و انعقاد قراردادهای نفتی و امنیتی تعهدآور، از یک سو وتلاش و تعهد امریکا برای یکپارچه کردن  آذربایجان در اقتصاد جهانی و نهادهای امنیتی جدید التاسیس اروپایی و به عبارتی گسترش قلمرو نفوذ ناتو و همانند آن لغایت پشت مرزهای شمالی ایران، رویداد ساده و کوچکی نیست که بتوان از کناره آن بی تفاوت گذشت.

اقتصاد باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
جمهوری آذربایجان به منظورشالوده ریزی بنای اقتصادی خود زیربناهای قابل توجهی دارد که می تواند گسترش اقتصادی کشور را تسهیل بخشیده و از آن کشوری توسعه یافته، هرچند کوچک در ناحیه خزر و گستره ژئوپلتیکی قفقاز بسازد. لکن بر سرراه بارور سازی زیربناها و برتری های اقتصادی، موانعی پیش رو دارد که لزوما بایدبرطرف گردند. این موانع عبارتنداز سرمایه، فن آوری، مدیریت گسترش اقتصادی، سیاست های اقتصادی و اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری و فرآوری قانونمند به اتفاق با ضمانت های بین المللی، امنیت اجتماعی تضمین شده برای اتباع بیگانه و نظایرآن.
 
مزایا و زیربناهای توسعه اقتصادی کشور در آذربایجان عبارتند از:
 
1- منابع نفتی: حاشیه ساحلی شرق آذربایجان، به اخص زیرساخت طبیعی شهر باکوو فلات قاره آذربایجان در دریای خزر مهم ترین منابع نفتی آذربایجان را در خود جای دیتا اند. کشف نفت در باکو در نیمه دوم قرن نوزده اتمام پذیرفت و از اوایل سده بیستم وارد بازار جهانی گردید. نفت باکو یگانه از انگیزه های اصلی کشیده شدن گستره جنگ جهانی دوم در سنه 19412به ناحیه قفقاز بود، به طوری که قوای آلمانی تاقفقاز پیش رفتند و در اوائل سنه 1943 م باتلاش سپاهیان روسیه عقب رانده شدند (1) .
 
روش استخراج نفت بدبختانه شوربختانه به شکل سنتی و کهن (تلمبه ای) هنوز پیوسته دارد که این بر تولید آلودگی محیطی سواحل و آب های بحر خزر در حوالی باکو تاثیردارد (2) . نفت باکو تکیه گاه اصلی اقتصاد شوروی سابق را پیش از کشف نفت در مناطق سایر کشور همانند «اورال » و«سیبری » ساختن می داد و در حال حاضر نیز کشورهای ایران، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه، مجموعا از ذخایر عظیم نفت و گازدر دامنه خزر برخوردارند.
 
بنابراین، گستره ژئوپلتیکی خزر به عنوان جایگزین پهنه ژئوپلتیکی خلیج فارس دراوایل سده 21 شناخته می شود که به عنوان یکی از مناطق مهم رقابت بین توان های جهانی و منطقه ای درخواهد آمد و حضور اصرارگونه، توان های جهانی و ناحیه ای نظیرامریکا، روسیه، چین، ژاپن، اسرائیل، ترکیه، انگلیس، فرانسه، هند و جز آنهابی بستگی بااین حقیقت استراتژیک نیست.
 
افزون بر آن، دریای خزر به عنوان کبیر ترین دریاچه آب شیرین عالم (میزان شوری آن در نزدیک 13 در هزار و یک سوم آب های اقیانوس ها و دریاهای آزاد عالم است.)
 
شناخته شده و حائز ذخایر آبزیان بی همتا است.
 
آذربایجان در حال آماده در نزدیک 250 هزار بشکه نفت به طور یومیه تولیدمی نماید و اندوخته نفتی کشف شده آن در نزدیک 3/3 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که نزدیک 2/2 میلیارد بشکه آن به فلات قاره خزر مربوط می باشد (3) . این ثروت عظیم بی بستگی با نگرش های آذربایجان در خصوص بخش بحر خزر بین کشورهای ساحلی (4) و تاسیس رژیم حقوقی جدیدی بر این مبنا نمی تواند باشد. ذخایر عظیم نفتی آذربایجان علت ای قوی برای پایه ریزی اقتصاد ملی بر پایه آن از سوی دولت آذربایجان و نیز برای حضور سرمایه گذاران بزرگ غربی همانند امریکا در منطقه محسوب می شود.
 
2- توریسم: کشور آذربایجان با سواحل زیبای خود در کنار بحر خزر وموقعیت جغرافیایی مناسب، برای تبدیل شدن به قطب گردش گری (توریستی) در ناحیه خاورمیانه و در ساحل خزر استعداد بسیارخوبی دارد. بنابراین، نمی تواند از دیداستراتژیست های توسعه اقتصادی نادیده انگاشته شود، به اخص این که اوضاع واحوال فرهنگی و اجتماعی فعلی حاکم بر جامعه آذربایجان، به خصوص شهر باکو،اجازه چنین امری را می دهد.
 
3- قابلیت های کشاورزی: سرزمین آذربایجان به لحاظ چگونگی توپوگرافیک و نیزموقعیت جغرافیایی و آب وهوای مناسب و دشت ها و منابع آب خوب و کافی،استعدادتوسعه دامپروری، کشاورزی، و باغ داری را،به گزیده تر به طریق های مکانیزه دارد ومی تواند در بعضی گویه ها به فرآوری تخصصی و فرآوری متعدد دست مکشوف و واردبازارهای جهانی شود.
 
4- قابلیت های صنعتی: هستی گویه های فن آوری صنعتی از دوران چیرگی روسیه که هرچند به طور ناقص وجوددارد، به همراه نیروهای انسانی متخصص دانشگاهی در مراکزعلمی مملکت آذربایجان، می تواند در کاربری منابع طبیعی نفت و گاز و تولیدات کشاورزی و دامی و باغ داری درجهت توسعه صنعتی سودمند و کارساز واقع گردد. الگوی توسعه صنعتی بر پایه ذخایر نفت و گاز و تولیدات کشاورز و دامی می تواندنویدبخش اقتصاد توانمندی در منطقه قفقاز باشد، به گزیده تر این که سرمایه های غربی واروپایی و امریکایی و ترکیه نیز به مملکت آذربایجان سرازیر گشته است.
 
ز: تجربه اختصار کشورداری: متعلق به جایی که آذربایجان پیش از قراردادهای گلستان وترکمنچای بخشی از گستره حکومتی ایران بوده و پس از قراردادهای مزبور نیز تحت چیرگی تزاریسم و کمونیسم روسی قرار داشته است، لذا تجربه کارکردهای یک کشور یاواحد سیاسی مستقل را پیدا نکرده است. این کشور که از 1991م در صحنه جغرافیای سیاسی عالم ظاهرشد، در نزدیک شش سال تجربه کشورداری دارد، لذا امثال سایرجمهوری های بازپسین استقلال مکشوف سررسید بیش تری بیچارگی دارد الی به بلوغ کشورداری برسد.
 
سازماندهی عناصری نظیر ارتش، دستگاه سیاست خارجی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی،دستگاه و سیستم اقتصادی، گردش گری، بازرگانی خارجی، همکاری مردمی، آزادی احزاب ودسته های سیاسی، مدیریت شهری و ناحیه ای و از کل مهم تر دانستن استقلال سیاسی درمردم و سیاست مداران از جمله اموری است که به زمان بیش تری برای رسیدن به بلوغ کشورداری از جانب دولت مردان و سیاست مداران و نیز از سوی مردم نیاز دارد.
 
نگارنده این حقیقت را در بعضی شوون جامعه آذربایجان از تقریبا  تماشا کرده است.
 
بنابراین، نهادینه شدن پرماسیدن استقلال سیاسی و نه تابع یک سیستم سیاسی کلانتر بودن، موضوعی است که برای چنین جمهوری هایی هنوز به سررسید بیش تری بیچارگی دارد.
 
به عنوان نمونه سوء مدیریت خدماتی شهر باکو و رهابودن برخی امور; عدم دریافتن امنیت خارجیان از شیوه برخورد ماموران دولتی; وضع زندانیان; روش برخورد شهربانی وماموران فرودگاه با خارجیان و گردش گران; هستی نابه سامانی های اجتماعی از قبیل گسترش تهیدستی- نداری و طبقات فقیر; اشاعه رشوه خواری و فاصله فقر و غنی و پیدایش یک طبقه ثروتمند جدید که با نیرو سیاسی نیز ترکیب شده است; نبود استقامت در اتخاذ مشی سیاست خارجی نسبت به همسایگان; قبول بعضی تعهدات و پیمان ها با توان های برون منطقه ای همانند امریکا، اسرائیل،ترکیه و جزآنها; تضعیف رابطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و امثال این گونه موارد حاکی از آن است که آذربایجان برای رسیدن به بلوغ لازم به عنوان یک مملکت مستقل سررسید بیش تری نیازدارد.
 
ح: نامشخص بودن مرزهای آبی شرق:
به انگیزه زوال شوروی پیشین قراردادهای دوجانبه 1921 و1940م که بین ایران وشوروی منعقد شده و ناظر بر رژیم حقوقی خاصی در دریای خزر بودند، باره قبول سه مملکت سایر ساحلی; یعنی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان قرار نگرفت; یعنی الگوی دو کشوری کنار خزر بعد از زوال شوروی به الگوی پنج کشوری تبدیل شد که شرکای جدید کناره خزر مدعی حقوق خویش از منابع دریای خزر بودند. برآیند اینکه بایستگی راه اندازی رژیم حقوقی جدیدی مطرح گردید.
 
که بین پنج عضو آن رویداد عقیده وجود نداشت.
 
آذربایجان مدعی تقسیم کل دریا بین اعضاء ساحلی است.
 
و سعی هایی که پس از نشست 24/2/1374 در آلماتی مرکز قزاقستان (5) شروع شده است،هم چنان ادامه دارد، ولی نتیجه ای حاصل نگردیده است و کشورهای ساحلی، به گزیده تر آذربایجان به طور یک جانبه اقدام به انعقاد قراردادهای استخراج نفت با کمپانی های روسی، امریکایی و جز آ ن می نماید که مورد اعتراض دیگر اعضا نیز قرار می گیرد.
 
نامشخص بودن مرزهای فلات قاره آذربایجان و تعجیل آن برای گسترش بهره برداری ازذخایر نفتی باره ادعا، زمینه را برای بروز بحران و منازعه در منطقه خزر فراهم می نماید.
 
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در آذربایجان موقعیت و صفات ژئوپلتیکی آذربایجان مایه شده است که این مملکت دچار خلا نیرو شود و زمینه را برای چشم وهمچشمی های ژئوپلتیکی فراهم نماید، زیرا بعضی کشورها چه در سطح ناحیه و چه در سطح جهان برای خود در آذربایجان یک سری تعلقات ژئوپلتیکی قائل هستند. متقابلا آذربایجان نیز سعی دارد، از این مقوله ها سهم برداری لازم را در راستای منافع ملی خودبنماید و دشواری ها ژئوپلتیکی خود را حل کند.
 
پس از خودسالاری آذربایجان زمینه برای توسعه روابط بین این مملکت با جمهوری اسلامی ایران فراهم آمد، زیرا دو مملکت نسبت به یکدیگر تعلقات ژئوپلتیکی داشتند.
 
آذربایجان برای کسب راه ترانزیت جهت پیوستگی با دنیای خارج (6) و نیز تامین نیازهای روحی و عاطفی خانواده های آذری که در هر دو سو بی گمان بستگانی داشتند و هم چنین برای رویارویی با ارمنستان و نیز جلب همکاری های اقتصادی و فنی، دربایستن شدیدی به ایران داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور تامین نیازهای فکری، مذهبی و فرهنگی ملت شیعه جمهوری آذربایجان و تامین نیازهای روحی و عاطفی مردم خویش و گسترش گستره نفوذ خویش در منطقه و بازداری از شکل گیری کانون ترسانیدن جدید، به گسترش روابطحسنه، با آذربایجان نیازداشت. در نخست شغل روابط به شدت توسعه یافت، اما متاسفانه عوامل محلی و بین المللی وارد ماجرا شده و به سرد شدن روابط دو کشوربزرگ شیعه نشین دانشمند و برپایی فاصله بین آنها کمک کرد.
 
یکی از عوامل موثر در این زمینه تبلیغاتی بود که امریکایی ها و وابستگان راستین آنها در ایران و آذربایجان در ارتباط با شکل گیری آرمان سیاسی پیوست دو آذربایجان ایران و شوروی به راه انداختند (7) و برخی از مقامات و مسولین ایرانی و آذربایجانی را تحت تاثیر قرارداده و با اقدام یک جانبه دولت آذربایجان، درخصوص حذف ایران از کنسرسیوم نفتی، (8) سیاست بیگانه ایران در قفقاز متحول گردید، به نحوی که تمایل ایران به سمت ارمنستان بیش تر شد و این امر بر حساسیت آذربایجان و بدبینی آن نسبت به سیاست ایران در قفقاز کارایی گذاشت. بدبختانه شوربختانه این وضعیت، سردی در روابطدو جانبه را تشدید کرد و دولت آذربایجان تضییقات خود را نسبت به فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران در آذربایجان افزایش داد و بعضی مطبوعات محلی نظیرروزنامه «آزاد لیق » ارگان جبهه خلق که به خبرگزاری پرقدرت «توران » متکی است و نیز روزنامه «ینی مساوات » و جز آن بر تبلیغات سوء خویش افزودند. و در تاریخ 3/12/75 ضیاء اساس اف، معاون فرهنگستان علوم آذربایجان و نماینده مجلس ملی ورئیس گروه دولتی پارلمانی ایران و آذربایجان که ظاهرا از فرماندهان جنگ دوم جهانی و از فاتحان برلین نیز بوده است، در منزلش ترور شد. از سوئی سایر بعضی تحلیل های سطحی در داخل ایران، دستگاه سیاست خارجی را بر پیوستگی سیاست اجتناب گزینی از آذربایجان و تقرب بیش تر به ارمنستان دلگرمی می نمود. نتیجه این ناچیز التفاطی دستگاه سیاست بیگانه ایران به مسئله، از یک طرف و انزوای ژئوپلتیکی آذربایجان ونیازهای اقتصادی و همگنی برخی خصلت های فرهنگی باغرب مایه گردید که فرصت مناسبی برای حضور قدرت های ناحیه ای و جهانی که با جمهوری اسلامی ایران تضاد دارند،فراهم آید. این فرصت باعث گردید که قدرت های مزبور، مشخصا امریکا، اسرائیل وترکیه، یکم اینکه در منطقه ژئوپلتیکی خزر که جایگزین آینده خلیج فارس فرض می شود، جای پای خویش را استوار کنند; ثانیا دایره نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را تاقفقاز و ماورای آن گسترش دهند; ثالثا منبع تهدید مناسبی برای امنیت ملی وتمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به هستی آورند.
 
جالب این جاست که دایره حضور ایران در منطقه، روز به روز محدودتر می شود وبرعکس، رقبا; یعنی امریکا، اسرائیل و ترکیه آذربایجان را به فضای امنی جهت استقرار تکاپو های خویش تبدیل می نمایند که تفصیل آن مقالی دیگر و مجالی دیگرمی طلبد.
 
نکته قابل توجه برای سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران این است که شکل گیری سه گوش راهبردی باکو، آنکارا، تل آویو باهدایت و پشتیبانی امریکا و نیز سفر«نتانیاهو» از اسرائیل به باکو و سفر مرداد ماه 1376 حیدرعلی اف، مسئول جمهورآذربایجان به امریکا و انعقاد قراردادهای نفتی و امنیتی تعهدآور، از یک سو وتلاش و تعهد امریکا برای یکپارچه کردن  آذربایجان در اقتصاد جهانی و نهادهای امنیتی جدید التاسیس اروپایی و به عبارتی گسترش قلمرو نفوذ ناتو و همانند آن لغایت پشت مرزهای شمالی ایران، رویداد ساده و کوچکی نیست که بتوان از کناره آن بی تفاوت گذشت.

راهنمای سفر به باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
منطقه‌ی قفقاز از تنوع نژادی و فرهنگی بسیار خوبی برخوردار است و در هر منطقه و کشور آن می‌توان فرهنگ‌های به واقع جذابی را پیدا کرد. جمهوری آذربایجان و به خصوص باکو نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
 
از آنجایی که این شهر اغلب بخشی از ایران بوده است، امروزه مردم کشور ما با سفر به این شهر احساس غریبی چندانی نخواهند کرد و به راحتی می‌توان رگه‌های عمیقی از فرهنگ ایرانی را در این شهر و حتی سراسر جمهوری آذربایجان هم پیدا کرد.
 
بخش قدیمی و تاریخی باکو با ساختمان‌های باشکوهش که یادآور هنر شگفت‌انگیز مردمان گذشته است، در کنار معماری‌های نوین جذابیت بسیار جالبی دارد که به راحتی هرکسی را شیفته‌ی خود می‌کند.
 
اطلاعات ضروری    آب و هوا    هزینه‌های مرسوم    کاخ شروان‌شاهان    قلعه دختر    خیابان شهدا    بلوار شهر    مرکز حیدر علی‌یف    کوه آتشین    ونیز کوچک
 
 
اطلاعات ضروری
اختلاف ساعت با تهران: ۳۰+
زبان رسمی: ترکی آذربایجانی
واحد پول: منات (AZN)
واحد پول مورد استفاده در مطلب: دلار آمریکا
نوع برق شهری: ۲۳۰ ولت/ ۵۰ هرتز (دو شاخه نوع C،F)
پیش شماره کشور: ۹۹۴+
پیش شماره شهری: ۱۲
جهت رانندگی: راست
باکو
 
آب و هوا
واقعیت جالب در مورد باکو این است که میانگین دمای سالیانه (۱۴/۲ درجه سانتی‌گراد) منطبق بر میانگین دمای کل خشکی زمین است. تابستان‌های گرم و مرطوب و زمستان‌های خنک، نمناک و شادی‌بخش از خصیصه‌های آب و هوایی این ناحیه محسوب می‌شوند. با این وجود، با توجه به حضور دریای خزر، درجه حرارت گردشی فصلی پایین‌تر از بسیاری از مناطق قاره‌ای در این محدوده‌ی جغرافیایی (حدود ۴۰ درجه شمالی) است.
 
باکو
 
هزینه‌های مرسوم
هزینه هاستل (خوابگاه)
 
برای یک شب اقامت در هاستل‌ها، بسته به کیفیت اتاق‌ها باید مبلغی بین ۱۰ تا ۴۸ دلار هزینه کنید.
 
هزینه اقامت در هتل
 
میانگین قیمت انواع هتل بر اساس کیفیت و تعداد ستاره به شرح زیر است:
 
۳ ستاره ۳۱ تا ۷۲دلار(۲۵۲/۰۰۰ تومان)
۴ ستاره ۳۰ تا ۱۸۱ دلار(۶۳۳/۵۰۰ تومان)
۵ ستاره ۸۴ تا ۹۰۱ دلار( ۳/۱۵۳/۵۰۰ تومان)
 
 
متوسط قیمت مواد غذایی
 
یک وعده غذا در رستوران‌های ارزان: ۴/۸۵ دلار(۱۶/۹۷۵ تومان)
 
یک وعده غذای دو نفره در رستوران‌های سه ستاره: ۲۷/۳ دلار(۹۵/۵۵۰ تومان)
 
مک دونالد: ۴/۲۵ دلار(۱۴/۸۷۵ تومان)
 
باکو
 
اگر دوست دارید خودتان آشپزی کنید، بسته به اینکه به کدام سبک از غذای غربی یا آسیایی علاقه‌مند باشید، می‌توانید مواد غذایی مورد نیاز یک هفته‌تان را با پرداخت به ترتیب حدود ۲۷ و ۲۱ دلار ( حدود ۷۳ تا ۹۵ هزار تومان) تهیه کنید. به یاد داشته باشید محاسبه قیمت‌ها بر اساس میزان کالری استاندارد و مواد غذایی مورد نیاز یک انسان سالم و بالغ تنظیم شده است که اقلامی چون نان تازه، برنج سفید، گوشت قرمز گاوی، تخم مرغ، شیر (سبک غربی)، سینه‌ی مرغ (پوست کنده و بدون استخوان)، پنیر محلی (سبک غربی)، سیب درختی، موز، پرتقال، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و کاهو می‌شود. مسلم است که اگر مواد بیشتری نیاز دارید، باید هزینه‌ی بیشتری بپردازید.
 
 
هزینه حمل و نقل عمومی
 
بلیت تک سفره (مترو، اتوبوس): ۰/۱۲ دلار( ۴۲۰ تومان)
تاکسی (تعرفه عادی سوار شدن): ۰/۶۱ دلار(۲/۱۳۵ تومان)
1 کیلومتر تاکسی (تعرفه عادی): ۰/۴۲ دلار(۱/۴۷۰ تومان)
1 ساعت انتظار تاکسی (تعرفه عادی): ۱/۸۲ دلار (۶/۳۷۰ تومان)
هر لیتر بنزین: ۰/۴۳ دلار(۱/۵۰۵ تومان)
 
 
 
توصیه برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها
 
مهمان مردم محلی شوید!
 
احتمالا با سایت کوچ‌سرفینگ آشنایی دارید. ارزان‌ترین اتاق‌ها در باکو خوابگاه‌های اشتراکی هستند که حدود ۱۰ دلار( حدود ۳۵ هزار تومان) قیمت دارند. اگر همیشه در حال سفر هستید، احتمالا دوست دارید از پرداخت چنین هزینه‌ای اجتناب کنید. خب مشکلی نیست! سایت کوچ‌سرفینگ راهی عالی برای این کار را پیش روی شما قرار می‌دهد.
 
این سایت فرصتی را در اختیار شما می‌گذارد تا به جای رزرو هتل و هاستل، شب را کنار مردم بومی هر شهر و در خانه‌هایشان آن هم به صورت رایگان سپری کنید! عالی نیست؟ تنها کافی است از قبل در این سایت ثبت‌نام و درخواست خودتان را بفرستید تا احتمالا به زودی توسط شخصی دیگر از مقصد مورد نظرتان به شما پاسخ داده شود. علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می توانید دوست‌هایی از کشورها و فرهنگ‌های دیگری پیدا کنید و به سادگی با سبک زندگی مردم آن منطقه آشنا شوید.
 
بیشتر بخوانید: کوچ‌سرفینگ، شبکه اجتماعی گردشگری
 
جاذبه‌ها
کاخ شروان‌شاهان (SHIRVANSHAHS’ PALACE)
 
کاخ شروان‌شاهان پشت دیوارهای شهر قدیمی (ایچری‌شهر) واقع شده است. بنای مذکور که یکی از قدیمی‌ترین نمادهای باکو به شمار می‌رود در قرن پانزدهم میلادی (همزمان با اواخر حکومت عباسیان و درست زمانی که باکو به عنوان پایتخت پادشاهی شروان‌شاه برگزیده شد) ساخته شده است. این بنا در سال ۲۰۰۰ میلادی به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. این کاخ با پیاده‌روی از ایستگاه متروی ایچری‌شهر حدود ۵ دقیقه فاصله دارد.
 
 
 
قلعه دختر (THE MAIDEN TOWER)
 
قلعه دختر (به آذربایجانی قیزقالاسی) یکی از بناهای تاریخی جالب توجه در باکو است که قدمت آن به دوران ساسانی بازمی‌گردد. قلعه دختر با ارتفاع۲۹/۵ و عرض ۶ متر یکی از آثار ارزشمند فهرست میراث جهانی یونسکو (ثبت در سال ۲۰۰۰) به شمار می‌رود که همین موضوع به خوبی اهمیت آن را روشن می‌سازد. در روزگار دور بنای مذکور به عنوان نیاشگاه آناهیتا زیارتگاه زرتشتیان محسوب می‌شده است. این قلعه بعد از اینکه در سال ۱۹۶۰ مورد مرمت قرار گرفت، تبدیل به یک موزه شد تا بتوان به راحتی از ظرفیت‌های آن بهره برد. درست مانند کاخ شروان‌شاه، این بنا هم درون دیوارهای شهر قدیمی جای گرفته است و می‌توان با پای پیاده هم به آن دسترسی پیدا کرد.
 
 
قلعه دختر باکو
 
خیابان شهدا (MARTYRS’ LANE AND FLAME TOWERS)
 
در دوره‌ی اتحاد جماهیر شوروی این خیابان به دنبال نام رهبر بلشویک شوروی به عنوان پارک کیروف شناخته می‌شد. پس از قتل عام مردم آذربایجان به دست نیورهای نظامی شوروی در دهه ۹۰ میلادی، هرساله در ۲۰ ژانویه بزرگداشتی برای تمام کشته‌شدگان برگزار می‌شود. آرامگاه این شهیدان با نظم خاصی در این خیابان ردیف شده است. این مکان امروزه نماد افتخاری برای تمام آذربایجان و استقلالش به شمار می‌رود. همچنین از اینجا می‌توانید چشم اندازی بسیار زیبا از دریای خزر و خلیج باکو را تماشا کنید و همچنین از نزدیک به دیدن برج‌های شعله بپردازید.
 
 
 
بلوار شهر
 
بلوار شهر (به طور رسمی پارک ملی دریاکنار) مکانی عالی برای تماشا دریای خزر و زیباترین چشم‌اندازهای شبانه‌ی باکو است. مراکز خرید، مراکز تجاری، رستوران‌ها، چایخانه‌ها و گیاهان زیبا از جمله اصلی‌ترین جاذبه‌هایی هستند که می‌توانید در اینجا از آن‌ها لذت ببرید. به علاوه اگر به دنبال مکانی مناسب برای قدم زدن هستید، احتمالا جایی بهتر از این پارک پیدا نخواهید کرد. همچنین اگر هوای بسیار گرم باکو شما را اذیت کرد، می‌توانید برای تنفس هوای خنک‌تر و تازه‌ای که از سمت دریا می‌آید، مدتی را در اینجا سپری کنید. مهمتر از همه، تجربه‌ی قایق سواری روی دریای خزر به تجربه‌ای فراموش نشدنی تبدیل خواهد شد. بهترین زمان برای حضور در این ناحیه شب هنگام است.
 
 
موزه تاریخ باکو
 
این موزه زمانی اقامتگاه خانوادگی زین العابدین تقی‌یف، سرمایه گذار ثروتمند آذربایجانی بود که امروزه به عنوان موزه‌ی تاریخ باکو استفاده می‌شود. در این موزه می‌توانید با مشاهده‌ی آثار متوع و متعدد از تاریخ قدیمی تا عصر حاضر با فرهنگ و گذشته‌ی آذرایجان و منطقه به خوبی آشنا شوید. موزه تاریخ به ۳ بخش تقسیم شده است. اولین بخش دوران ماقبل تاریخ، اشیا قرون وسطی شامل سکه‌های باستانی، اشیا نظامی به همراه استخوان‌های انسان و مقبره‌ها را پوشش می‌دهد. دومین بخش مربوط به اموال شخصی افراد مشهور آذربایجان است و در بخش سوم هم می‌توانید اموال خانواده‌ی تقی‌یف را مشاهده کنید. بازدید از موزه در روزهای دوشنبه آخر هر ماه برای همگان رایگان است.
 
 
گل فشان (MUD VOLCANOES)
 
گل فشان باکو در ۱۰ کیلومتری پارک ملی قبوستان واقع شده است. این گل فشان‌ها ساختاری کاملا منحصربه‌فرد دارند، به گونه‌ای که ارتفاع آن‌ها مانند دیگر گل فشان‌ها نیست و در مرتفع‌ترین حالت به ۲ متر می‌رسند. جالب اینکه نزدیک نیمی از گل فشان‌های جهان (بیش از ۳۵۰ دهنه از ۸۰۰ گل فشان) در آذربایجان قرار دارند. البته باید اشاره کنیم بزرگ‌ترین این گل‌فشان‌ها (۱۰۰۰ متر ارتفاع) هم در این کشور واقع شده است. حباب‌هایی که از این گل‌ فشان‌ها بیرون می‌زند، معمولا سردتر از تصورتان خواهد بود. گفته می‌شود گل این گل‌فشان‌ها برای پوست صورت و دلایل دارویی کاربرد زیادی دارد.
 
 
 
مرکز حیدر علی‌یف (HEYDAR ALIYEV CENTER)
 
مجموعه فرهنگی حیدر علیف در باکو که توسط معمار برجسته، «زاها حدید» طراحی شده است، مکانی عالی برای سپری کردن اوقاتتان به شمار می‌رود. طراحی خلاقانه‌ی بنای مذکور به خوبی یادآور سبک کاری این هنرمند است. این مرکز شامل گالری یادبود حیدر علیف (فرمانروای آذربایجان در دوران اتحاد جماهیر شوروی بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹ و ریاست جمهوری این کشور از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳)، گالری هنر، سالن‌های کنسرت و کتابخانه، رستوران و سالن کنفرانس است.
 
 
 
معبد آتشگاه (ZOROASTRIAN FIRE TEMPLE)
 
آتشگاه باکو ساختمانی قلعه مانند است که در ناحیه سوراخانی (۳۰ کیلومتری مرکز شهر) باکو قرار دارد. بنای مورد نظر دارای مجتمعی پنج‌گانه است که حیاط آن توسط خانه‌های روحانیان زرتشتی محاصره شده و در مرکز آن محرابی قرار دارد. این معبد به عنوان مکان آتش ابدی هم شناخته می‌شود. قدمت این معبد به قرن هجدهم و زمانی که تجار هندی برای فروش داروها و صنایع چوبی به باکو سفر می‌کردند باز می‌گردد. از آنجایی که باکو در مسیر جاده‌ی ابریشم واقع شده است، بازدیدهای مکرر تجار و فروشندگان شرقی به بخشی از زندگی مردم این کشور تبدیل شده بود. به دلیل اینکه این آتشگاه برای هر دو آیین زرتشتی و هندو مقدس است، بر سر ریشه‌ی اصلی آن اختلاف عقیده وجود دارد. گرچه در گذشته برای روشن ماندن آتشکده‌های این معبد از گازی که به صورت طبیعی از زیر آن بیرون می‌زد استفاده می‌شد، اما امروزه صرفا جهت مقاصد گردشگری از شهر باکو به این مکان گاز انتقال داده می‌شود.
 
 
پارک ملی قبوستان (GOBUSTAN NATIONAL PARK)
 
پارک ملی قبوستان (با نام رسمی چشم‌انداز فرهنگی سنگ‌نگاره‌های قبوستان) منطقه‌ای تپه‌ای و کوهستانی است که در جنوب شرقی رشته کوه‌های قفقاز قرار دارد. قبوستان بیشتر به خاطر سنگ نگاره‌هایش شهرت دارد که تاریخ آن‌ها به حدود ۴۰,۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد. این مکان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سکونت‌های تاریخ بشری در آذربایجان شناخته می‌شود و به خوبی بازتاب‌دهنده‌ی فعالیت‌های انسان‌های کهن مانند مراسمات رقص، مناظر شکار، تصاویر حیوانات و نجاری است. این مکان در حدود ۶۴ کیلومتری جنوب غربی باکو قرار دارد. آسان‌ترین راه برای دسترسی به این مکان استفاده از اتوبوس شماره ۸۸ یا ۱۲۰ از ایستگاه اتوبوس کنار ایستگاه مترو sahil و پیاده شدن در 20-ci sahe است. پس از آن سوار اتوبوس شماره ۱۹۵ شده و در منطقه قبوستان پیاده شوید. از آنجا سوار تاکسی شوید و ۵ دقیقه بعد در موزه‌ی قبوستان خواهید بود. از اینجا می‌توانید بلیت ورود به پارک را خریداری کنید.
 
 
کوه آتشین (YANAR DAGH)
 
کوه آتشین در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی باکو قرار دارد. دلیلی که ارزش سفر به این ناحیه و تماشای این کوه را بالا می‌برد آتش همیشه روشنی است که منظره‌ی بسیار جذابی به کوه بخشیده است. این آتش از ذخایر گاز زیر زمینی و بدون لوله نشات می‌گیرد.
 
 
ونیز کوچک
 
در در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی کافه میرواری (Mirvari cafe)، پارک آبی ونیز کوچک، سینما بهار و مراکز سرگرمی دیگری در بلوار باکو ساخته شد که تا به امروز پابرجا هستند. «ونیز کوچک» در بلوار باکو در واقع شهرکی کوچک است که در دهه‌ی ۶۰ ساخته شد. مساحت این مکان به بیش از ۱۰,۰۰۰ متر مربع می‌رسد. امروزه این مکان دو جزیره بزرگ و چندین جزیره‌ی کوچک دارد. اگر دوست دارید در مکانی خاص مشابه ونیز قایق سواری کنید، غذای خوب میل کنید و اوقات خوشی را سپری کنید، حتما به این مکان سر بزنید.

مراکز خرید باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
۲۸ احد از محبوب‌ترین مرکز خریدهای باکو است که پاتوق عصرگاهی خیلی از محلی‌ها است. کناره مرکز خرید ایستگاه مترویی به اسم ۲۸ مه قرار گرفته که دسترسی به آن را خیلی راحت کرده و اسم مرکز خرید هم از همینجا آمده. ساختمان ۲۸ شیک و ساده است و توی پنج طبقه‌اش حدود ۷۰ برند بین‌المللی و محلی پیدا می‌کنید. برندهای میانه که دوستشان داریم مانند گپ، مانگو، ماسیمو دوتی، زارا و نکست همگی اینجا شعبه دارند. برندهای ساعت و زیورآلات و اکسسوری همانند سواروسکی، سواچ و خیلی‌های دیگر هم اینجا پیدا می‌شوند. ۲۸ مال کلی کافه و رستوران محلی و زنجیره‌ای و محبوب‌ترین سینمای باکو را هم در خودش جای داده.
۲  مرکز خرید مترو پارک مرکز خرید مترو پارک
 
گذرتان به خیابان تبریز که بیفتد، صحیح رو به روی ایستگاه متروی نریمانف، مرکز خرید مترو پارک را می‌بینید که پیش از هرچیز نمای جالب و مدرنش توجه کس را جلب می‌کند. اینجا هم گرد از بهترین مرکز خریدهای باکو است و پر از برندهای جور وا جور. اگر یکی از برندهای محبوبتان را توی ۲۸ مال پیدا نکردید، اینجا احتمالا پیدایش می‌کنید. مترو پارک نزدیک ۶۰ برند البسه و اکسسوری دارد: بنتون، سیسلی، مانگو، پینک، ورا مودا و خیلی اسم‌های سایر که دید فروشگاه‌های دلبازشان توی باگو آدم را به هیجان می‌آورد. طبقه پنجم و ششم مترو پارک هم ویژه بچه‌ها است: زمین بازی هپی لند، بولینگ و یک گیم نت مجهز. برای خرید از برندهای تخفیف‌دار در باکو، باید اواخر فصل سری به مترو پارک بزنید.
 
۳  مرکز خرید پارک بلوار مرکز خرید پارک بلوار 
بلوار باکو را که حتما می‌شناسید؛ تفریحگاه ساحلی معروف و سرسیز شهر که عصرها همه اهالی  را توی خودش جمع می‌کند. یکی از همین عصرهایی که برای گشت زدن به بلوار می‌آیید، سری هم به مرکز خرید پارک بلوار همان حوالی بزنید که یکتا از معروف‌ترین مرکز خرید های باکو است. خرید در باکو خیلی وقت‌ها یک تجربه تفریحی است؛ کنار دریای خزر را می‌بینید، قایق‌سواری می‌کنید، در بلوار باکو قدم می‌زنید و پس هم خودتان را غرق خوشی‌های مرکز خرید پارک بلوار می‌کنید. به جز برندهای دوست‌داشتنی همانند آدیداس، نایک، دبنهامز و فسیل، شش سالن سینما و تفریحاتی هم برای بچه‌ها در باکو وجود دارد.
 
۴  پورت باکو   پورت باکو  
 
پورت باکو جدیدترین و بزرگترین مرکز خرید باکو است که در سال ۲۰۱۴ ساخته شده و فوق‌العاده محبوب است. اگر قرار باشد یکی از مرکزخریدهای باکو را به عنوان بهشت خرید باکو معرفی کنیم، حتما همین پورت باکو است. اینجا سه طبقه دارد. طبقه همکف برندهای لوکس مشابه آرمانی، بربری، کلوئه، رالف لارن، مکس مارا، تگ هوئر و تیفانی شعبه دارند. طبقه اول برندهای میانه و محبوب مشابه دیزل، تاپ‌شاپ و ماسیمو دوتی شعبه دارند و طبقه دوم هم چند برند سایر به علاوه کلی کافه و رستوران می‌بینید. پورت باکو یک جورهایی بین‌المللی‌ترین و باکلاس‌ترین مرکز خرید باکو محسوب می‌شود.نویسنده: آرزو امیدی - پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٦
باکوی آذربایجان، همسایه آشنای ایرانی‌ها و خواهرخوانده تبریز است؛ پرجمعیت‌ترین شهر قفقاز که سفر به آن راحت و بی‌دردسر و پر از لذت‌های به یادماندنی است. از نخستین دیدنی‌های باکو معماری جذاب شهر است: معجونی از آسمان‌خراش‌های امروزین آسیایی و خیابان‌های سنگفرش اروپایی، البته با چاشنی یادگارهای شوروی و دوران کمونیسم. شهر قدیم یا به قول آذری‌ها ایچری شهر، قلب تپنده دیدنی‌های باکو است. اینجا با قصر شیروان شاه، برج دختر، معماری سنگی و رستوران‌ها و مغازه‌های سنتی‌اش مثل تکه‌ای از گذشته میان باکوی نوین است. این شهر تاریخی، محصور وسط دیوارهای کنگره‌دار در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و هر سنه هزاران توریست برای دیدنش به باکو سرازیر می‌شوند. آن طرف این دیوارها، صورت باکو مدرن و امروزین است؛ برج‌های ریز و درشت جای ساختمان‌های بتنی کمونیستی را می‌گیرند و معمارهای خوش‌فکر سازه‌های چشم‌نواز برای باکو طراحی می‌کنند. ملت باکو هم خوشحال، در میدان زیبای فانتین موزیک فولک آذری گوش می‌دهند یا در بلوار سرسبز باکو در امتداد دریای خزر قدم می‌زنند. یادتان باشد، خوشی‌های سفر به این شهر، نه فقط تماشای جاهای دیدنی باکو، بلکه گپ و گفت با آذری‌های مهربان و چشیدن مزه کباب و آش آذری است.
۱  شهر قدیم باکو شهر قدیم باکو 
گشت و گذارتان میان دیدنی‌های باکو از شهر قدیم شروع می‌شود که آذری‌ها به آن ایچِری شهر می‌گویند. این دسته قلب تاریخی باکو است که میانی دیوارهای کنگره‌دار محصور شده و قدمتش به سده دوازدهم برمی‌گردد. گردش در شهر قدیم، سفر کوتاهی به دل تاریخ است: خیابان‌ها و کوچه‌های باریک، معماری سنگی زیبای بناها، رستوران‌های کوچک محلی، سوغاتی‌فروشی‌های نقلی و موسیقی فولک آذری که کل جا شنیده می‌شود. در سال ۲۰۰۰ شهر قدیم باکو به به اتفاق دو دیدنی مهمش یعنی برج دختر و قصر شیروان شاه به لیست میراث جهانی یونسکو اضافه شدند. ورود به شهر رایگان است ولی برای بازدید از برج دختر و قصر و دیرینکده شیروان شاه باید بلیط تهیه کنید.
 
۲  بلوار ساحلی باکو بلوار ساحلی باکو
بلوار باکو، خیابان اصلی شهر است؛ بلوار ارتفاع در راستا دریای خزر که با کافه‌های ریز و درشت، فواره‌های دیدنی و فضاهای سبزش پاتوق عصرگاهی مردمان  باکو است. نسیم خنکی که از روی آب بلند می‌شود، خانواده‌ها، زوج‌های جوان و نوازندگان آماتور را به این بلوار می‌کشاند و فضای دلچسب و صمیمی درست می‌کند که جزو جاذبه‌های دیدنی باکو است. چند ساختمان نوین و جذاب هم همان نزدیکی‌ها می‌بینید: مرکز تجارت باکو، مرکز خرید چهار طبقه پارک بلوار و مرکز بین‌المللی موغام. حوالی این بلوار ناحیه محبوبی برای خرید در باکو هم هست. بد نیست دوچرخه کرایه کنید و بین درخت‌ها و گل‌های رنگارنگ و در هوای خوب کناره دریا رکاب بزنید.
 
۳  برج دختر برج دختر
برج دختر که آذری‌ها به آن قیز قالاسی و در انگلیسی به آن مِیدن تاور می‌گویند، مهم‌ترین نماد تاریخی شهر باکو است. از بام این برج ۲۹متری می‌توان دیدنی‌های باکو به خصوص شهر قدیم و خلیج باکو را نگریستن کرد و عکس‌های پانورامایی گرفت. گفته می‌شود بنای اولیه برج اغلب از ۱۰۰۰ سنه دیرینگی دارد، ولی سازه کنونی به قرن ۱۲ برمی‌گردد. نام این برج باعث شده داستان‌های شگفت و ناآشنا و افسانه‌های جالبی در موردش گفته شود که توی بیشترشان رد پای یک دختر شاه پریان دیده می‌شود. برج دختر با ۲۹ متر ارتفاع و ضخامت ۵متری دیوارهایش، در زمان خودش سازه غیر قابل باور و شگفت‌انگیزی بوده است.
۴  قصر شیروان شاه  کاخ شیروان شاه 
قصر شیروان شاه از دیدنی‌های باکو در شهر قدیم است. در سده‌های میانه، رشته شروانشاهان بر آذربایجان حکومت می‌کردند و این کاخ زیبای ماسه‌سنگی محل سلطنتشان بوده. وارد حیاط اصلی قصر که بشوید، دروازه کوچکی سمت چپ می‌بینید که به دیوان‌خانه می‌رود. دیوان‌خانه ساختمان گنبدی‌شکل هشت ضلعی است که شروانشاه خلیل الله نخست جلسه دیوان خود را اولین بار در آنجا برپایی داد. طاق‌های سنگی و کنده‌کاری‌های ظریف کاخ را که تماشا کردید، سری هم به مسجد کاخ بزنید که سه ورودی مختلف دارد: یکی برای شاه، یگانه برای نسوان و گرد برای کارکنان قصر. خوب است چند منات اضافه‌تر بدهید و از راهنمای صوتی انگلیسی هم بهره‌گیری کنید که اطلاعات کامل و جالبی در مورد تاریخچه کاخ می‌دهد.
 
۵  پارک مفاخر پارک مفاخر
این پارک هم گرد از مراکز تفریحی باکو است و هم گرد از دیدنی‌های باکو. اینجا در ریشه-بن-بیخ یک قبرستان شهری است که با درخت‌ها و گل‌ها و فضای سبزی که برایش درست کرده‌اند تبدیل به پارک شده است. شمار زیادی از مهم‌ترین و بانفوذترین شخصیت‌های آذری از رییس‌جمهورها الی دانشمندها و هنرمندان در این قبرستان دفن شده‌اند: حیدرعلی‌اف، رییس‌جمهور دوست داشتنی آذربایجان؛ عظیم عظیم‌زاده، نقاش؛ رشید بهبودف، خواننده سرشناس اپرا؛ لیلا بدیربیلی، بازیگر؛ المیرا غفورف، وزیر امور خارجه و خیلی‌های دیگر که تعدادشان به ۲۰۰ نفر می‌رسید. این گورستان در سال ۱۹۴۸ ساخته شده و یگانه از مکان‌های مورداحترام آذری‌ها است.
 
۶  مرکز فرهنگی حیدرعلی‌اف مرکز فرهنگی حیدرعلی‌اف
این سازه حیرت‌انگیز مدرن‌ترین دیدنی باکو است؛ نشانه معماری برجسته‌ای از زاها حدید طراح و معمار سرشناس که با فرم دهی به خرده انتزاعی، موج‌های جالب و انحناهای چشم‌نواز ایجاد کرده. طراحی فوق‌العاده بنا در کناره رنگ سفید و شفافش، مایه شده خیلی‌ها فقط برای دیدن نمای ساختمان به اینجا بیایند. یادتان باشد، پیش از ورود به ساختمان، دوربینتان را بردارید و از زاویه‌های گوناگون از نماهای بیرونی بنا عکس بگیرید. داخل مرکز هم نمایشگاه دائمی از لوازم، هدایا، اتومبیل‌ها و لباس‌های حیدرعلی‌اف، رییس جمهور دوست داشتنی آذربایجان می‌بینید. در این مرکز، کنسرت و برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلف برگزار می‌شود.
 
۷  میدان فانتین میدان فانتین
 
میدان فانتین احد از شادترین مکان‌های دیدنی باکو است که پاتوق خرید، پیاده‌روی، گپ زدن و خوراک خوردن باکویی‌ها محسوب می‌شود. به خصوص اگر به اتفاق بچه‌ها در باکو باشید، حسابی خوش می‌گذرانند. در احد از رستوران‌ها یا کافه‌های روباز میدان بنشینید و همینگونه که ملت را نگریستن می‌کنید، کباب بخورید و چای بنوشید. چرخی میان مغازه‌ها و فروشگاه‌های محلی بعید میدان بزنید، خرید کنید و با فروشنده‌ها گپ بزنید. شب‌ها نورپردازی فواره‌ها و سر و صدای بازی بچه‌ها و حرف زدن محلی‌ها میدان را جذاب‌تر می‌کند. سوژه‌های احسان هم برای عکاسی دارید: نمای بیرونی دیرینکده نظامی گنجوی که با مجسمه‌های زیبا تزئین شده و تندیس برنزی زن جوان آذری با چتر بیرون رستوران مک‌دونالد.
 
۸  دیرینکده فرش آذربایجان دیرینکده فرش آذربایجان
فرش‌های آذری آوازه جهانی دارند و بی دلیل نیست که گرد از جاذبه‌های باکو به حساب می‌آیند. نقش‌ها و رنگ‌ها آنقدر خیال‌انگیزند که چشم آدم را خیره و دهان آدم را باز نگه می‌دارند. مجموعه بی‌نظیری از فرش‌ها و قالی‌های دستباف آذری در این دیرینکده نگهداری می‌شود که می‌تواند چند ساعت مبهوتتان کند. این موزه پیشتر در ساختمان دیگری بود . از سال ۲۰۱۴ به ساختمان جدیدی منتقل شده که طراحی‌اش همانند یک فرش لوله‌شده است. اینجا چیزهای زیادی هم در مورد تاریخچه فرش آذری و ایرانی یاد می‌گیرید. این موزه، پیشتر موزه‌ی لنین نام داشت، اما در حال آماده تبدیل به موزه‌‍‌ی فرش بسیار زیبایی شده و نشان‌دهنده‌ی تاریخچه‌ی فرش در آذربایجان است. در این موزه بیش از هزار عدد قالیچه دست‌بافت و کمیاب و زیبای آذری، ‌ایرانی و داغستانی نگه‌داری می‌شود. اگر بخواهید می‌توانید با پرداخت اندکی اضافه‌تر، یک راهنما بگیرید و از او بخواهید لغایت درباره‌ طرح، سمبل‌های کاربرد شده و تاریخچه‌ی فرش‌ها توضیحاتی را به شما بدهد. 
۹  برج‌های اخگر برج‌های شعله
 
این سه برج شیشه‌ای با انحناهای سینوسی و رنگ آبی، بلندترین آسمان‌خراش‌های شهر باکو و مظهر معماری معاصر آن هستند. برج‌های اخگر بین ۱۶۰ لغایت ۱۸۰ متر ارتفاع دارند و آنقدر غول‌آسا هستند که از فاصله‌های بعید هم به نکوداشتن دیده می‌شوند. در طراحی این برج‌ها از آتش الهام گرفته‌اند و نورپردازی شبانه آن‌ها طوری است که مانند شعله‌های اثیر روی سیاهی آسمان دیده می‌شوند. برخی شب‌ها هم به رنگ پرچم ملی آذربایجان درمی‌آیند. شب‌ها از دورترین نقاط شهر هم می‌توانید شعله این برج‌های راز به فلک‌کشیده را ببینید. چند الی از رستوران‌های خوب باکو را هم گرداگرد-نزدیکیها همین برج‌ها می‌توانید پیدا کنید.
 
۱۰  موزه ملی تاریخ آذربایجان موزه ملی تاریخ آذربایجان
 
اگر موزه‌گردی دوست دارید و تعقیب جاذبه‌های تاریخی شهر مقصد هستید، اینجا برایتان احد از بهترین دیدنی‌های باکو است. دیرینکده ملی، بزرگترین دیرینکده آذربایجان است که در عمارت محل سکونت زین‌العابدین تقی‌اف ساخته شده. تقی‌اف سرمایه‌دار نیکوکار و اهل فرهنگ آذربایجانی بود و چندین مدرسه و روزنامه در آذربایجان تاسیس کرد. این دیرینکده در سال ۱۹۲۰ ساخته شده و تاریخ و دانش آذربایجان را در در چند گالری  مختلف پرتو می‌دهد: نمایشگاه تاریخ مدرن، نمایشگاه انسان‌شناسی، نمایشگاه تاریخ باستان و میانه آذربایجان و چند گالری  و گردآور دیگر. متمایز از این‌ها ساختمان دیرینکده و طراحی درونی سالن‌هایش هم حسابی دیدنی است.

فرودگاه های باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف شهر باکو یکی از ۵ فرودگاه بین‌المللی کشور آذربایجان محسوب می‌شود که سالانه شاهد جابه‌جایی یک میلیون مسافر است. این فرودگاه تا سال ۲۰۰۴ میلادی با نام فرودگاه بین المللی بینا (محلی در نزدیکی باکو) خوانده می‌شد و سپس به نام رئیس جمهوری فقید آذربایجان تغییر نام داد. طبق آمار اعلام شده در سال ۲۰۱۳، ورود و خروج ۲،۸۵۷،۰۰۰ مسافر در این فرودگاه ثبت شده است. نکته جالب توجه این است که فرودگاه حیدر علی‌اف پرترددترین فرودگاه منطقه قفقاز به شمار رفته و به دلیل برخورداری از موقعیت خاص، راه ارتباطی برای پروازهایی از اقصی نقاط جهان محسوب می‌شود و سعی در پاسخگویی به همه این درخواست‌ها دارد.
 
این فرودگاه پایگاه اصلی خطوط هوایی آذربایجان ایرلاینز (Azerbaijan Airlines)، آزل‌جت (AZALJet)، و سیلک وی ایرلاینز (Silk Way Airlines) است. همچنین فرودگاه دارای دو پایانه مسافربری برای پروازهای داخلی و خارجی و دو پایانه باربری است. پایانه قدیمی فرودگاه در دوران شوروی سابق احداث شده بود که به دلیل کهولت تخریب و ساختمان جدید پایانه شماره یک در فضایی در حدود ۶۵،۰۰۰ هزار مترمربع به جای آن احداث شده است. این پایانه دارای ۱۲ راهروی ارتباطی با هواپیما است و ظرفیت پذیرش ۶ میلیون مسافر در سال را دارد. پایانه شماره ۲ نیز به پروازهای داخلی اختصاص داشته و عملیات احداث بنای آن در سال ۱۹۸۹ به پایان رسیده است.
 
پایانه‌های باربری فرودگاه حیدر علی‌اف از سال ۲۰۰۵ آغاز به کار کرده و به لحاظ موقعیت مکانی، وسعت و امکانات موجود یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین پایانه‌های باربری در منطقه محسوب می‌شود.
 
موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی
 
فرودگاه بین المللی حیدر علی‌اف در ۲۵ کیومتری شمال شرقی باکو قرار داشته و از طریق دو بزرگراه که به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ احداث شده‌اند، با مسیرهای شهری در ارتباط است.
 
حمل و نقل عمومی
 
همانند سایر فرودگاه‌های بین‌المللی جهان، فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف نیز انواع وسائط حمل‌ونقل عمومی را برای رفاه حال مسافران و سهولت تردد آن‌ها فراهم کرده است.
 
مینی‌بوس
 
فرودگاه باکو
 
مینی‌بوس‌های اکسپرس شماره ۱۱۶ از ابتدای صبح تا پاسی از شب هر ۳۰ دقیقه از فرودگاه به مرکز شهر و برعکس در حال تردد هستند.
 
اتوبوس
 
فرودگاه باکو
 
اتوبوس‌های فرودگاه در خارج از ساختمان اصلی فرودگاه و در جوار پارکینگ قرار دارند. مسیر حرکت این اتوبوس‌ها از فرودگاه آغاز شده و ایستگاه پایانی آن پارک صمد وورغون (S. Vurgun’s Park) در خیابان ۲۸ می قرار دارد. زمان لازم برای پیمودن این مسیر در حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه است.
 
تاکسی فرودگاه
 
فرودگاه باکو
 
تاکسی‌های رسمی فرودگاه نیز همانند اتوبوس‌ها در مقابل ساختمان فرودگاه مستقر هستند. این تاکسی‌ها مجهز به تاکسی‌متر نبوده و هدایت مسیر تا حدودی برعهده مسافر است. برای استفاده‌ از این تاکسی‌ها باید ابتدا به کیوسک تاکسیرانی مراجعه و پس از اعلام مسیر و توافق مبلغ کرایه، فیش خود را دریافت و سوار خودرو شوید. البته برای کاهش هزینه می‌توانید با تاکسی تا اولین ایستگاه مترو (ایستگاه کوراوغلو) مراجعه و پس از ۴ تا ۶ ایستگاه با قطار شهری به مرکز شهر باکو دسترسی پیدا کنید.
 
خطوط هوایی
فرودگاه باکو
 
فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص منطقه‌ای خود، یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارتباطی میان شمال، جنوب، شرق و غرب محسوب شده و از این رو، بسیاری از پروازهای بین‌المللی اعم از مسافری یا باربری طولانی ملزم به توقف یا استفاده از مسیرهای هوایی این فرودگاه هستند. به دلیل تقاضای شهروندان ایرانی به ویژه هموطنان منطقه شمال غرب برای سفرهای تفریحی و تجاری به باکو، خطوط هوایی داخلی و خارجی دارای پروازهایی مسافری و باربری ثابتی به مقصد این فرودگاه و برعکس در برنامه سالانه خود هستند.
 
پروازهای مسافری
 
هواپیمایی آتا: فرودگاه تبریز، فرودگاه امام
 
آزل‌جت: فرودگاه امام
 
هواپیمایی ماهان: فرودگاه امام (این پرواز از تاریخ سی و یکم ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ به شکل رسمی وارد برنامه پروازی شرکت ماهان خواهد شد).
 
ایران ایر: فرودگاه امام
 
پروازهای باربری
 
ایران‌ایر کارگو: فرودگاه امام
 
سیلک‌ وی ایرلاینز: فرودگاه امام
 

هتل آمبسادور باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
هتل آمبسادور (Ambassador Hotel) باکو (۵ ستاره) در ۱٫۸ کیلومتری باغ وحش باکو و ورزشگاه Tofik Bakhramov واقع شده است 
هتل سفیر یا آمبسادور  کاملآ در مرکز شهر در یکی از خیابان های اصلی فقط چند قدم بعید تر از شهر کهن و ناحیه کسب و کار واقع شده است. رستوران ها، مغازه ها و ایستگاه های حمل و نقل عمومی نزدیک ۳۰۰ متر از هتل وجود دارد.این هتل لوکس مکانی آرمانی  برای کسب و کار و اوقات فراغت مسافران میباشد و حائز ۵۸ اتاق است هتل سفیر باکو دارای لابی با پذیرش ۲۴ ساعته و چک کردن سرویس ،استقبال دلنشین-دلپذیر ،صندوق امن، نرخ ارز، رخت کن ، دسترسی آسانسور،دسترسی به اینترنت و خدمات پوشاک شویی می باشد
همه اطاق ها به سخیف کلاسیک تزئین شده و حائز امکانات احسان مشابه : تهویه مطبوع،تلویزیون صفحه تخت،. گرمابه لوکسی با وان آب داغ و سشوار و حوله، تهویه دلنشین-دلپذیر جداگانه، دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، تلفن شماره گیری مستقیم،صندوق امن و مینی بار میباشد
مهمانان می توانند در استخر سرپوشیده هتل یک آب تنی با طراوت داشته باشند و در سالن ورزشی تمرینات خویش را دنبال کنند و در سونای هتل استراحت نمایند
مهمانان می توانند در رستوران هتل انواع غذاهای اروپایی  را گرایش نمایند و در ضمن میتوانند نوشیدنی باره علاقه خود را در نوار استخر بنوشند یک کافه روی پشت بام هتل قرار دارد
ایستگاه مترو Ganjilik  در ۲ کیلومتر ی اهتل سفیر است. ایستگاه قطار باکو نیز  ۱۰ دقیقه از هتل سفیر  با خودرو فاصله دارد همینگونه فرودگاه حیدر علی اف در ۲۶ کیلومتری هتل واقع شده است
تفریحات و امکانات هتل آمبسادور (Ambassador Hotel) باکو (۵ ستاره) :
استخر و سونا
خدمات و امکانات هتل آمبسادور (Ambassador Hotel) باکو (۵ ستاره) :
خدمات اتاق، خدمات شاتل (هزینه اضافه)، میز استجابت ۲۴ ساعته، میز تور، حفاظت چمدان، خدمات دربان، خشکشویی، تمیز کردن خشک، خدمات اتو، واکسی، خدمات دوشیزه یا زن جوان روزانه، امکانات نشست / ضیافت، مرکز کسب و کار، فکس / کپی، صندوق امن، اطاق غیر سیگاری، آسانسور، تهویه مطبوع، تعیین منطقه سیگار کشیدن

حمل و نقل عمومی باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی
برای استفاده از ترابری عمومی باکو نخستین کاری که باید بکنید تهیه کارت بلیت ویژه به اسم باکی کارت است. این سیستم از سال ۲۰۱۵ به مسیر افتاده و رفت و آمد در باکو را راحت‌تر و سریع‌تر کرده. دو جور باکی کارت هستی دارد: اولی کاغذی است و لغایت چهار بار می‌شود از آن کاربرد کرد. یک جورهایی همان بلیت است. نوع سایر پلاستیکی است که می‌شود مثل کارت متروی طهران مرتب شارژ کرد. در حال حاضر برای سوار شدن به مترو و اتوبوس‌های جدید قرمز می‌توانید از باکی کارت کاربرد کنید.
 
اتوبوس در باکو
 
اتوبوس متداول‌ترین وسیله رفت و آمد در باکو است. بیشتر اتوبوس‌های باکو هنوز سیستم پرداخت نقدی دارند و باید بعد از پیاده شدن حساب کنید ولی اتوبوس‌های جدید قرمزرنگ فقط باکی کارت را قبول می‌کنند. برای دیدن مسیر جنبش اتوبوس‌ها به این سایت بروید، روی کلمه اتوبوس‌ها کلیک و راه را گزینش کنید. البته مسیریاب گوگل مپ هم در باکو خوب پیشه می‌کند و وب‌سایتی هم هست که اطلاعات به روز در باره اتوبوس‌هایی که در مسیر رسیدن به هر ایستگاه هستند می‌دهد. حواستان به دگرگونی ها احتمالی مسیرها هم باید باشد؛ دسته اطلاعات هتل می‌تواند در این مورد کمکتان کند. برخی از ایستگاه‌های اصلی اتوبوس در باکو که احتمالا رفت و آمد در باکو حوالی آن‌ها رخداد می‌افتد: ۲۸ می  نزدیک  ایستگاه قطار مرکزی باکو و ایستگاه مترویی به همین نام؛ دو ایستگاه در شمال و جنوب غرب شهر قدیم و ایستگاه ام یو ام در غرب میدان فانتین. اطلاعات ریزبین عدد اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های توقف هر کدام را از هتل محل اقامتتان بگیرید.
 
تاکسی‌های باکو
 
تاکسی هم برای ایاب و ذهاب در باکو وسیله خوب و راحتی است. اغلب تاکسی‌هایی که گوشه خیابان‌ها چشم براه ایستاده‌اند تاکسیمتر ندارند. اما چندی تاکسی جدید مانند تاکسی‌های لندن در باکو هست که از سال ۲۰۱۱ شروع به پیشه کردند و تاکسیمتر هم دارند و خوشبختانه نرخشان برای هر کیلومتر هم پسندیده است. برای بازدید از دیدنی‌های باکو خارج از محدوده شهر، به ۱۸۹ زنگ بزنید که ۲۴ ساعته است و برای مسیرهای خارج از باکو مقرون به صرفه‌تر خواهد شد.
 
متروی باکو
 
مترو مدرن‌ترین وسیله حمل و نقل در باکو است که شهر قدیم را از طریق ایستگاه قطار مرکزی باکو به ایستگاه‌های حومه شهر متصل می‌کند. برای رفت و آمد در باکو ایستگاه‌های متروی کوروغلو، قره قرایف و نفتچیلار که  نزدیک  بلوار باکو است، اغلب از همه به دردتان می‌خورند. برای استفاده از مترو باید یکتا از دو نوع باکوکارت را داشته باشید.

غذاهای باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی

پلو، اولین غذای آذری و از معروف‌ترین غذاهای باکو است که باید در سفرتان بخورید. پلوی باکو که آذری‌ها به آن پیلو یا پیلاف هم می‌گویند، بشقاب هیجان‌انگیزی است که سه تقسیم اصلی دارد: برنج با زعفران، دارچین و ادویه‌های معطر؛ گوشت گوسفند، گوساله یا جوجه سرخ‌شده؛ و مخلوط سبزی ها و برخی مواقع آجیل و خشکبار. هر رستورانی البته ورژن پلوی ویژه خودش را دارد، ولی کل یک خاصیت مشترک دارند: به شیوه غیر قابل مقاومتی، خوشمزه‌اند.

کباب و شیشیلیک را همه می‌شناسیم و یک جورهایی گل سرسبد غذاهای باکو‌ هستند؛ کوبیده، برگ، چنجه، جوجه و انواع دیگر کباب که ما ایرانی‌ها به آن‌ها عشق می‌ورزیم، باکویی‌ها در درست کردنش استادند و اصلا سخیف خودشان را دارند. کباب باکو آذربایجان را همراه نان لواش، پیاز و ریحان سرو می‌کنند؛ درست همان چیزی که از کباب انتظار داریم!


دلمه و کوفته هم جزء غذاهای باکو است که آذری‌ها در آن حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. دلمه‌های باکو با برگ مو، گوشت چرخ‌کرده، برنج، نعنا و سبزی‌های دیگر درست می‌شود. کوفته آذری هم تا حدودی شبیه کوفته تبریزی است: گوشت چرخ‌شده گوسفند و برنج که وسطش آلوی ترش می‌گذارند. کوفته‌ها بعد از پخت سوپ خوشرنگ و خوشمزه‌ای می‌دهند که باکویی‌ها در آن نان تلیت می‌کنند و مانند آبگوشت می‌خورند.


آش ماست یا آش دوغ هم از محبوب‌ترین غذاهای آذربایجان است که در زمستان خیلی پیرو دارد و در کافه‌ها و دکه‌های خیابانی به عنوان محبوب‌ترین غذاهای باکو فروخته می‌شود؛ مشابه چیزی که در شهرهای شمال غرب ایران مانند سرعین و اردبیل می‌خوریم.

شیرینی‌های باکو


شکربورا و باقلوای آذری هم از محبوب‌ترین شیرینی‌های باکو هستند که به خصوص در جشن‌های نوروز که گرد از مهم‌ترین فستیوال‌های باکو است، به مقدار خیلی زیاد پخته می‌شوند. شکربورا با بادام، گردو یا فندق همراه شکر و عسل درست می‌شوند. باقلوا هم از لایه‌های باریک خمیر، آجیل خردشده و عسل درست می‌شود که بعد از پخت به شکل لوزی‌های حقیر برش می‌دهند. شیرینی‌های آذری همیشه به اتفاق چای سرو می‌شوند که نوشیدنی دوست داشتنی باکو است.

رستوران‌های باکو


رستوران کناره کنار تفریحگاه ساحلی جای لوکس و شیکی است با طراحی داخلی فوق‌العاده که جان می‌دهد برای یک شام حسابی و تست کردن غذاهای باکو. پیشنهاد می‌کنیم یکتا دو لغایت از کباب‌های محشر منو را حتما آزمون کنید. رستوران ساحل در خیابان نفتچیلار پیمان دارد.

رستوران آواز در خیابان مسکو هم گزینه عالی دیگری برای چشیدن غذاهای باکو است. می‌توانید در فضای مفتوح رستوران بنشینید، موزیک زنده آذری یا جاز گوش کنید، قلیان بکشید و از منوی ریشه دار غذاهای آذربایجان خوشمزه‌ترین‌ها را برگزیدن کنید.


برای یک تجربه اصیل و تمام‌عیار آذری به رستوران شیروانشاه بروید. رستوران ابهت با حیاط دلباز پر از طاق‌های سنتی، دیوارهای سنگی، راهروهای قشنگ و فضاهای خصوصی که به محض ورود به آن حس می‌کنید وارد یک عمارت تاریخی آذری شده‌اید. کارکنان رستوران فوق‌العاده حرفه‌ای و سریعند و انگلیسی هم خوب گفتگو می‌کنند. اینجا جان می‌دهد برای اینکه با دلمه و سبزی خوردن آغاز کنید، با کوبیده و کباب دنده دلی از عزا درآورید و پس هم در قوری‌های چینی و استکان‌های کمرباریک چای بنوشید. خیلی‌ها اینجا را بهترین رستوران باکو می‌دانند.

سوغات باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی

انتخاب سوغات مناسب همواره یکی از دغدغه‌های گردشگران در درازا سفر بوده است؛ زیرا فلسفه خرید سوغات در درجه پیش درآمد تعبیه یادگاری از نزاکت آن منطقه و سپس، کاربرد آن در حیات روزمره است. نکته جالب پروا اینکه اختصاص بخشی از سررسید سفر برای گزینش و خرید هدایا و سوغاتی دوری ناپذیر است. اگر قصد سفر به باکو را دارید، به اثناء خرید باید توجه داشته باشید که گونه ها عرضه شده برای سوغاتی در این شهر از لحاظ کیفیت و بها حائز تنوع بسیاری بوده و حتی از فروشگاهی به فروشگاه سایر متفاوت است. اما در میان این تنوع، بعضی از اجناس به عنوان رایج‌ترین و مشهورترین سوغات شهر تاریخی باکو شناخته شده‌اند که در چهره رغبت می‌توان نمونه‌های مرغوب آن‌ها را از فروشگاه‌های سوغات واقع در ایچری شهر (Icheri Sheher) - ارگ باکو- برای تحفه سفر جاسازی کرد.


آهن‌رباهای تزئینی

سوغات باکو


امروزه، آهن‌رباها را به شکل دست موزه تزئینی می‌توان در همه‌جا به اخص بر روی یخچال آشپزخانه‌ها مشاهده کرد. از این ایده برای تهیه سوغات در سرتاسر جهان استفاده شده و نمادهای کشورها همانند بناهای تاریخی به شکل آهنربا به گردشگران عرضه می‌شود. وانگهی این نمادهای آهنربایی گزینه زیاد مناسبی برای هدیه به رفقا و آشنایان نیز هستند. در شهر باکو نیز نمونه‌های از این هدیه قشنگ مزین به تصاویری از جاذبه‌های توریسم آذربایجان به فراوانی یافت می‌شود.


کلاه و روسری

سوغات باکو


اگر علاقه‌مند به صنایع دستی و تعبیه سوغات سنتی آذربایجان هستید، صنعت منسوجات بهترین گزینش است؛ در شهر باکو می‌توان نمونه‌های بسیار قشنگ و با ارزشی از آنگونه روسری‌های ابریشمی منقش و رنگارنگ موسوم به کلاقیی (kelagayi) را تهیه کرد. این روسری‌های قشنگ و رنگارنگ با نقش بوته تزیین شده‌اند که نماد آتش در نزاکت آذربایجان است، زیرا آیین زرتشت (آتش پرستی) حائز قدمتی تاریخی در دانش این کشور بوده و نماد محافظت از ارواح شیطانی به احصاییه می‌رود.


ظروف سفالی

سوغات باکو


سفال نیز یگانه دیگر از انواع صنایع دستی رایج در آذربایجان است و گونه ها ظروف مشابه بشقاب یا کاسه و دسته‌های انار –یکی از نمادهای آذربایجان که در طباخی آذربایجان نیز جایگاه مهمی دارد- دو یا سه تایی و مزین به نقش‌های زیبا عرضه می‌شوند.


نقاشی رنگ روغن (neft painting)

سوغات باکو


نفت یکتا از منابع طبیعی و البته محل اصلی درآمد مملکت آذربایجان است. البته به جز درآمد اقتصادی به کارگیری نفت وارد گستره هنر نیز شده و منجر به برپایی سبک جالبی در نقاشی با نام نقاشی با نفت خام شده است. البته این نقاشی‌ها با استفاده از ترکیب رنگ‌های تهیه شده از روغن‌های گیاهی ترسیم می‌شوند و تصاویر آن‌ها بیشتر از مناظر طبیعی آذربایجان، بناهای تاریخی و ... الهام گرفته شده‌اند.


استکان‌های رنگی (Armudu Glass)

سوغات باکو


آرمودو یا استکان‌های رنگی در زمره یکتا از بهترین سوغات و البته صنایع دستی ارزشمند کشور آذربایجان قرار دارد و نمادی از نزاکت این مملکت به آمار می‌رود. بها این استکان‌ها از ۵ مانات -واحد پول آذربایجان- آغاز شده و در برخی موارد تا ۱۵۰ مانات به ازای هر عدد استکان (بسته به جنس استکان اعم از شیشه، چینی یا نقره) افزایش می‌یابد.


فرش دستباف

سوغات باکو


فرش احد سایر از سوغات قدیمی شهر باکو است که مردمان  آنجا خرید آن را به گردشگران توصیه می‌دهند و فروشگاه‌های فرش را می‌توان در جایجای شهر مشاهده کرد. البته در این باره نیز انواع مختلفی از فرش وجود دارد، ولی آذرخالچا (Azerkhalcha) قدیمی‌ترین و مرغوب‌ترین برند فرش در آذربایجان است که از سال ۱۹۲۸ فرش‌های مرغوب را به بازار عرضه می‌کند.


تخته نرد

سوغات باکو


تخته نرد علاوه بر جنبه تفریح و سرگرمی، حائز جنبه هنری نیز است و در جایجای ارگ باکو می‌توان تخته‌های چوبی دست‌ساز منقش به عکس ها سنتی باکو را نگریستن کرد.

مراکز خرید باکو

ارسال شده در 23 ارديبهشت 1396 توسط امیدی

باکو لغایت یک دهه قبل پیش مقصد خرید مهمی نبود و اغلب به خاطر جاذبه‌های تاریخی‌اش معروف بود. اما توی این چند سنه کناره برج‌ها و آسمان‌خراش‌ها و سازه‌های مدرن، کلی مرکز خرید بزرگ و لوکس هم در آن ساخته شده که دل توریست‌های عاشق خرید را می‌برند. محبوب‌ترین برندهای بین‌المللی در باکو شعبه و نمایندگی دارند که بیشترشان را توی مرکزخریدهای باکو پیدا می‌کنید. تنوعشان هم حرف ندارد؛ از برندهای پوشاک ترکیه الی برندهای اروپایی و آمریکایی و عینک و جواهرات مارک‌دار. خرید در باکو احد از لذت‌های دلچسب سفر به این شهر و یک تجربه کامل است. لباس‌های مرغوب و مارک‌دار می‌خرید، پسینیان فیلم‌های سینمایی جهان را مشاهده می‌کنید، از رستوران‌ها و کافه‌های گوناگون مراکز خرید باکو لذت می‌برید، و همراه بچه‌ها در شهربازی‌ها یا زمین‌های بازی ویژه خوش می‌گذارنید. خرید در باکو یگانه از بهترین خاطره‌های سفرتان خواهد شد.

۱  مرکز خرید ۲۸ مال مرکز خرید ۲۸ مال 


۲۸ گرد از محبوب‌ترین مرکز خریدهای باکو است که پاتوق عصرگاهی خیلی از محلی‌ها است. ساحل مرکز خرید ایستگاه مترویی به اسم ۲۸ مه پیمان گرفته که دسترسی به آن را خیلی راحت کرده و نام مرکز خرید هم از همینجا آمده. ساختمان ۲۸ شیک و ساده است و توی پنج طبقه‌اش نزدیک ۷۰ برند بین‌المللی و محلی پیدا می‌کنید. برندهای متوسط که دوستشان داریم مشابه گپ، مانگو، ماسیمو دوتی، زارا و نکست همگی اینجا شعبه دارند. برندهای ساعت و زیورآلات و اکسسوری مشابه سواروسکی، سواچ و خیلی‌های سایر هم اینجا پیدا می‌شوند. ۲۸ مال کلی کافه و رستوران محلی و زنجیره‌ای و محبوب‌ترین سینمای باکو را هم در خودش جای داده.

۲  مرکز خرید مترو پارک مرکز خرید مترو پارک


گذرتان به خیابان تبریز که بیفتد، درست رو به روی ایستگاه متروی نریمانف، مرکز خرید مترو پارک را می‌بینید که قبل از هرچیز نمای جالب و مدرنش توجه آدم را جلب می‌کند. اینجا هم یکی از بهترین مرکز خریدهای باکو است و پر از برندهای جور وا جور. اگر یکی از برندهای محبوبتان را توی ۲۸ مال پیدا نکردید، اینجا احتمالا پیدایش می‌کنید. مترو پارک حدود ۶۰ برند البسه و اکسسوری دارد: بنتون، سیسلی، مانگو، پینک، ورا مودا و خیلی اسم‌های سایر که رویت فروشگاه‌های دلبازشان توی باگو آدم را به هیجان می‌آورد. طبقه پنجم و ششم مترو پارک هم مخصوص بچه‌ها است: زمین بازی هپی لند، بولینگ و یک گیم نت مجهز. برای خرید از برندهای تخفیف‌دار در باکو، باید اواخر فصل سری به مترو پارک بزنید.


۳  مرکز خرید پارک بلوار مرکز خرید پارک بلوار 

بلوار باکو را که حتما می‌شناسید؛ تفریحگاه ساحلی معروف و سرسیز شهر که عصرها همه مردمان  را توی خودش جمع می‌کند. احد از همین عصرهایی که برای گشت زدن به بلوار می‌آیید، سری هم به مرکز خرید پارک بلوار همان حوالی بزنید که یگانه از معروف‌ترین مرکز خرید های باکو است. خرید در باکو خیلی وقت‌ها یک تجربه تفریحی است؛ کنار دریای خزر را می‌بینید، قایق‌سواری می‌کنید، در بلوار باکو قدم می‌زنید و بعد هم خودتان را غرق خوشی‌های مرکز خرید پارک بلوار می‌کنید. به جز برندهای دوست‌داشتنی مثل آدیداس، نایک، دبنهامز و فسیل، شش سالن سینما و تفریحاتی هم برای بچه‌ها در باکو هستی دارد.


۴  پورت باکو   پورت باکو  


پورت باکو جدیدترین و بزرگترین مرکز خرید باکو است که در سال ۲۰۱۴ ساخته شده و فوق‌العاده دوست داشتنی است. اگر پیمان باشد احد از مرکزخریدهای باکو را به عنوان بهشت خرید باکو شناسایی کنیم، حتما همین پورت باکو است. اینجا سه طبقه دارد. طبقه همکف برندهای لوکس همانند آرمانی، بربری، کلوئه، رالف لارن، مکس مارا، تگ هوئر و تیفانی شعبه دارند. طبقه اول برندهای متوسط و محبوب همانند دیزل، تاپ‌شاپ و ماسیمو دوتی شعبه دارند و طبقه دوم هم چند برند سایر به علاوه کلی کافه و رستوران می‌بینید. پورت باکو یک جورهایی بین‌المللی‌ترین و باکلاس‌ترین مرکز خرید باکو محسوب می‌شود.

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم